Μνημονιακός κατήφορος χωρίς τέλος !!!

Καθαρίστριες, Σκουριές, «κόκκινα δάνεια», Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, διαθέσιμα φορέων του Δημοσίου, πλαίσιο μνημονιακής εποπτείας…

Το κα­ρά­βι σή­κω­σε τις άγκυ­ρες, έλυσε τα σχοι­νιά και αρ­με­νί­ζει πλέον πλη­σί­στιο στις μνη­μο­νια­κές θά­λασ­σες. Ο κα­πε­τά­νιος δεν έχει πλέον λόγο ούτε να…

κρα­τά­ει τα προ­σχή­μα­τα, ενώ η μνη­μο­νια­κή βου­λι­μία κά­ποιων στη γέ­φυ­ρα του πλοί­ου έχει εξα­κο­ντι­στεί στα ύψη.

Γράφει ο Πάνος Κοσμάς

Η νέα μνη­μο­νια­κή τάξη στο κόμμα ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ αλλά κυ­ρί­ως στην κυ­βερ­νη­τι­κή πο­λι­τι­κή επι­βάλ­λο­νται με τα­χύ­τη­τες και με ωμό­τη­τα που ξαφ­νιά­ζουν ακόμη και όσους δεν ήταν εντε­λώς ανυ­πο­ψί­α­στοι. Και το πιο εντυ­πω­σια­κό απ’ όλα: η δια­δι­κα­σία απο­ε­νο­χο­ποί­η­σης όσων έμει­ναν υπο­τί­θε­ται για να δώ­σουν μια μάχη για αρι­στε­ρό συ­σχε­τι­σμό απο­δει­κνύ­ε­ται εξί­σου ρα­γδαία.

Όπως το είχε πει ο Αλέ­ξης Τσί­πρας στην ομι­λία του στη Βουλή για τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό, στις 8 Δε­κέμ­βρη του 2014: στα μνη­μό­νια δεν μπαι­νο­βγαί­νεις εύ­κο­λα – αν μπεις, τότε πολύ γρή­γο­ρα χά­νεις ακόμη και του κου­ρά­γιο ή τη θέ­λη­ση να ψά­ξεις την πόρτα της εξό­δου. Ή, με μια έκ­φρα­ση της κα­θο­μι­λου­μέ­νης, «η λο­γι­κή του κα­τή­φο­ρου είναι ο πάτος»…

Σε ένα μόνο 48ωρο ύστε­ρα από την κα­τά­θε­ση στη Βουλή του Πο­λυ­νο­μο­σχε­δί­ου (πρώτο «πα­κέ­το» προ­α­παι­τού­με­νων), τα δείγ­μα­τα γρα­φής αυτού του μνη­μο­νια­κού κα­τή­φο­ρου είναι πραγ­μα­τι­κά εντυ­πω­σια­κά:

  • Το Δη­μό­σιο δεν απέ­συ­ρε τε­λι­κά την προ­σφυ­γή του κατά των κα­θα­ρι­στριών, η οποία έτσι εκ­δι­κά­ζε­ται σή­με­ρα 13 Οκτω­βρί­ου στον Άρειο Πάγο. Η προ­σφυ­γή αμ­φι­σβη­τεί το δι­καί­ω­μά τους  σε ανα­δρο­μι­κή απο­ζη­μί­ω­ση για τους μι­σθούς στο διά­στη­μα που πα­ρά­νο­μα ήταν εκτός ερ­γα­σί­ας, με το αι­τιο­λο­γι­κό ότι δεν απο­λύ­θη­καν αλλά «απλώς» τέ­θη­καν σε δια­θε­σι­μό­τη­τα! Σε τυχόν αρ­νη­τι­κή γι’ αυτές από­φα­ση του Αρεί­ου Πάγου, δεν θα χά­σουν μόνο τους μι­σθούς τους, αλλά θα επι­βα­ρυν­θούν με μια τε­λε­σί­δι­κη αρ­νη­τι­κή από­φα­ση, που μπο­ρεί να απο­δει­χτεί κρί­σι­μης ση­μα­σί­ας στο μέλ­λον.
  • Ο Γιώρ­γος Στα­θά­κης -εμ­μέ­σως πλην σα­φώς- υπο­σχέ­θη­κε κά­λυ­ψη των θε­σμι­κών κενών που δη­μιουρ­γούν το πρό­βλη­μα με την επέν­δυ­ση χρυ­σού στις Σκου­ριές, σε τό­νους σαφώς φι­λι­κούς προς την επέν­δυ­ση. Για να βγά­λε­τε μόνοι τα συ­μπε­ρά­σμα­τά σας, ιδού οι δη­λώ­σεις του:

«Η έμ­φα­ση δί­νε­ται σε στρα­τη­γι­κές επεν­δύ­σεις υψη­λής προ­στι­θέ­με­νης αξίας, ει δυ­να­τόν με απα­σχό­λη­ση υψη­λού ερ­γα­τι­κού δυ­να­μι­κού, μορ­φω­μέ­νου, δη­λα­δή, προ­σω­πι­κού. Άρα, δη­λα­δή, με μια έμ­φα­ση κατ’ ανά­γκη σε υπη­ρε­σί­ες υψη­λής προ­στι­θέ­με­νης αξίας ή προ­ϊ­ό­ντων, οι οποί­ες μπο­ρεί να έχουν υψηλό βαθμό κα­θε­το­ποί­η­σης στην Ελ­λά­δα και να μπο­ρούν να έχουν ισχυ­ρή εξω­στρέ­φεια κ.λπ. (…) Από την άλλη μεριά, το πρό­βλη­μα το πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κό ορι­σμέ­νης κα­τη­γο­ρί­ας στρα­τη­γι­κών επεν­δύ­σε­ων είναι πάρα πολύ ση­μα­ντι­κό θέμα. Το πρό­βλη­μα με τις Σκου­ριές, όπως ξέ­ρε­τε, έχει προ­κύ­ψει εν πολ­λοίς και από το θε­σμι­κό κενό που υπάρ­χει στους πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κούς νό­μους που αφο­ρούν τα ορυ­χεία και την εξο­ρυ­κτι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στην Ελ­λά­δα» ανέ­φε­ρε σε ό, τι αφορά το ζή­τη­μα που προ­έ­κυ­ψε με τη δρα­στη­ριό­τη­τα της Ελ­λη­νι­κός Χρυ­σός στη Χαλ­κι­δι­κή. (…) Ένα με­γά­λο πρό­βλη­μα θε­σμι­κής υστέ­ρη­σης, το οποίο προ­κά­λε­σε φυ­σι­κά δια­φο­ρε­τι­κές ερ­μη­νεί­ες για ενέρ­γειες συ­γκε­κρι­μέ­νης εται­ρεί­ας και από την πα­ρού­σα κυ­βέρ­νη­ση, αλλά θα τολ­μού­σα να πω και από ερ­μη­νεί­ες οι οποί­ες έχουν δι­χά­σει και την το­πι­κή κοι­νω­νία, και φυ­σι­κά και έχουν με­τα­φερ­θεί σε δι­κα­στι­κούς αγώ­νες» συ­μπλή­ρω­σε ο υπουρ­γός».

  • Ο Γ. Στα­θά­κης έβγα­λε και άλλη εί­δη­ση στις χθε­σι­νές του δη­λώ­σεις: Ότι η πώ­λη­ση στε­γα­στι­κών -και όχι μόνο- δα­νεί­ων στους «γύπες των αγο­ρών», τα πε­ρι­βό­η­τα distress funds, που έως χθες επι­σή­μως «απο­κλειό­ταν», τώρα πλέον δεν απο­κλεί­ε­ται, αντί­θε­τα γί­νε­ται το πρώτο βήμα «εξοι­κεί­ω­σης του ευ­ρέ­ος κοι­νού μες την ιδέα». Το ζή­τη­μα έχει εντα­χθείς την ενε εξε­λί­ξει δια­πραγ­μά­τευ­ση με τους δα­νει­στές, δή­λω­σε ο Γ. Στα­θά­κης, Λέ­γο­ντάς μας αυτό που ξέ­ρου­με, μας προ­ε­τοί­μα­σε για τη νέα «κω­λο­τού­μπα». Βε­βαί­ως, το μνη­μό­νιο ανέ­φε­ρε σαφώς ότι η ΤτΕ και το ΤΧΣ δε­σμεύ­ο­νται να εντο­πί­σουν και άρουν όλα τα εμπό­δια του θε­σμι­κού πλαι­σί­ου ώστε να ανα­πτυ­χθεί «μια δυ­να­μι­κή αγορά μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δα­νεί­ων». Και «αγορά δα­νεί­ων» χωρίς τη δυ­να­τό­τη­τα της πώ­λη­σής τους δεν υφί­στα­ται… Για πρώτη φορά τα δά­νεια στους γύπες των αγο­ρών από την «πρώτη φορά Αρι­στε­ρά»…
  • Το τρι­με­λές προ­ε­δρείο της Επι­τρο­πής Θε­σμών και Δια­φά­νειας της Βου­λής απο­τε­λεί­ται από τους Τασία Χρι­στο­δου­λο­πού­λου (πρό­ε­δρο), Γιάν­νη Τρα­γά­κη αντι­πρό­ε­δρο και Ευάγ­γε­λο Βε­νι­ζέ­λο γραμ­μα­τέα. Το να βά­ζεις τον Βε­νι­ζέ­λο, τον άν­θρω­πο που έκανε δύο εκλο­γές με τη λίστα Λα­γκάρντ στο συρ­τά­ρι του υπουρ­γεί­ου του και στα μάτια της κοι­νω­νί­ας είναι συ­νώ­νυ­μο κάθε λέξης που είναι αντί­θε­τη με τις λέ­ξεις «θε­σμοί» και «δια­φά­νεια», το να δη­μιουρ­γείς προ­ε­δρείο με πλειο­ψη­φία των πα­λιών μνη­μο­νια­κών (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ) ενώ κέρ­δι­σες τις εκλο­γές με σύν­θη­μα «ξε­μπερ­δεύ­ου­με με το παλιό», είναι σαν να κο­ροϊ­δεύ­εις την κοι­νω­νία και τους ψη­φο­φό­ρους σου. Το να βά­ζεις δε επι­κε­φα­λής στέ­λε­χος των ενα­πο­μει­νά­ντων «53», και αυτό να δέ­χε­ται αυτή την «τιμή», είναι από­δει­ξη ότι ο Τσί­πρας θα τσα­λα­κώ­σει μέχρι πο­λι­τι­κής ατί­μω­σης όσους και όσες δεν έχουν έστω το σθέ­νος να απέ­χουν…
  • Όλα τα δια­θέ­σι­μα των φο­ρέ­ων του Δη­μο­σί­ου θα κα­τα­τί­θε­νται υπο­χρε­ω­τι­κά σε ενιαίο λο­γα­ρια­σμό, με ρύθ­μι­ση που πε­ριέ­χε­ται στο Πο­λυ­νο­μο­σχέ­διο όπως κα­τα­τέ­θη­κε στη Βουλή τη Δευ­τέ­ρα. Ενώ 7 δισ. ευρώ από αυτά τα δια­θέ­σι­μα έκα­ναν φτερά την άνοι­ξη για να πλη­ρώ­νο­νται οι το­κο­γλύ­φοι δα­νει­στές (ΔΝΤ) και κα­νείς δεν εξή­γη­σε ούτε δε­σμεύ­τη­κε αν, πότε και πώς θα επα­νέλ­θουν στα τα­μεία των φο­ρέ­ων, τώρα δη­μιουρ­γεί­ται η «υπο­δο­μή» για νέο πλιά­τσι­κο στο μέλ­λον. Επι­πλέ­ον, ο Υπουρ­γός Οι­κο­νο­μι­κών κα­θί­στα­ται αρ­μό­διος για την επο­πτεία και το συ­ντο­νι­σμό των οι­κο­νο­μι­κών όλων των φο­ρέ­ων. Προ­βλέ­πε­ται η υπο­χρε­ω­τι­κή σύ­μπρα­ξή του σε κα­νο­νι­στι­κές διοι­κη­τι­κές πρά­ξεις που προ­κα­λούν όχι μόνο δα­πά­νη αλλά και απώ­λεια εσό­δων. Η κα­τεύ­θυν­ση της συ­γκέ­ντρω­σης των δια­θε­σί­μων σε ένα-ενιαίο λο­γα­ρια­σμό θη­σαυ­ρο­φυ­λα­κί­ου στην Τρά­πε­ζα της Ελ­λά­δος (ΤτΕ) είχε δοθεί ήδη από την άνοι­ξη, και τότε η τρόι­κα είχε απο­κα­λύ­ψει ότι ήταν δική της πρό­τα­ση. Ήρθε η ώρα, λοι­πόν, να «τα­κτο­ποι­η­θεί» ορι­στι­κά το ζή­τη­μα αυτό σύμ­φω­να με τις απαι­τή­σεις της τρόι­κας.
  • Στο σκέ­λος της μνη­μο­νια­κής επο­πτεί­ας, το νέο πλαί­σιο είναι δρα­κό­ντειο. Προ­βλέ­πο­νται  αυ­ξη­μέ­νες κυ­ρώ­σεις για μη συμ­μόρ­φω­ση με τις δη­μο­σιο­νο­μι­κές δια­τά­ξεις, για όλους τους φο­ρείς του Δη­μο­σί­ου (ακόμη και για ει­σηγ­μέ­νες ΔΕΚΟ ενι­σχύ­ο­νται οι νέοι δη­μο­σιο­νο­μι­κοί κα­νό­νες), ενώ ενερ­γο­ποιεί­ται από την 31η Δε­κεμ­βρί­ου το  Δη­μο­σιο­νο­μι­κό Συμ­βού­λιο, πα­νί­σχυ­ρος υπε­ρε­πό­πτης δα­πα­νών που θα μπο­ρεί να ει­ση­γεί­ται «ημιαυ­τό­μα­τες» πα­ρεμ­βά­σεις/πε­ρι­κο­πές δα­πα­νών.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s