Ο Ολάντ λείπει στην Ελλάδα για δουλειές…

Τέτοια λαμπρότητα και τόση επενδυμένη δημόσια διαφήμιση επίσκεψης Ευρωπαίου ηγέτη είχαμε πράγματι πολλά χρόνια να δούμε. Το Γραφείο του πρωθυπουργού έδωσε στην επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα του Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ τη λαμπρότητα «ιστορικού γεγονότος». Οι εποχές που ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήριζε απαξιωτικά τον…Ολάντ «Ολαντρέου» έχουν παρέλθει – άλλωστε ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει πλέον… «Τσιπραντρέου» μετατρέποντας το ΝΑΙ σε ΟΧΙ και την πολιτική κατάργησης των μνημονίων σε υπογραφή του τρίτου μνημονίου. Ωστόσο, πέρα από το επικοινωνιακό προσκήνιο και τα μεγάλα λόγια περί αλληλεγγύης, η πραγματικότητα είναι όπως πάντα πιο πεζή: ο Φρανσουά Ολάντ είναι στην Ελλάδα για δουλειές…

«Η επί­σκε­ψή μου είναι επί­σκε­ψη υπο­στή­ρι­ξης και φι­λί­ας», δή­λω­σε αφι­κνού­με­νος στην Αθήνα ο Γάλ­λος πρό­ε­δρος και συ­νέ­χι­σε με λε­κτι­κά «δώρα»: «η Ελ­λά­δα και Γαλ­λία έχουν μία κοινή ιστο­ρία πολ­λών χρό­νων, ότι η Γαλ­λία αγω­νί­στη­κε για να μπει η Ελ­λά­δα στην Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση και αγω­νί­ζε­ται και σή­με­ρα για να πα­ρα­μεί­νει», «πρέ­πει να στη­ρί­ξου­με την Ελ­λά­δα γιατί τα ελ­λη­νι­κά σύ­νο­ρα είναι ευ­ρω­παϊ­κά σύ­νο­ρα και στη­ρί­ζο­ντας την Ελ­λά­δα στη­ρί­ζου­με την Ευ­ρώ­πη», «ασφα­λώς η Γαλ­λία έχει την πρό­θε­ση να φέρει το θέμα στο τρα­πέ­ζι των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων και να ελα­φρύ­νει την Ελ­λά­δα απ’ αυτό το βάρος».

Ωστό­σο, συ­νό­δευ­σε την υπο­στή­ρι­ξή του όσον αφορά την ελά­φρυν­ση του ελ­λη­νι­κού κρα­τι­κού χρέ­ους με τη στε­ρε­ό­τυ­πη προ­ϋ­πό­θε­ση της υλο­ποί­η­σης του μνη­μο­νί­ου («και η Ελ­λά­δα πρέ­πει να προ­χω­ρή­σει στις ανα­γκαί­ες με­ταρ­ρυθ­μί­σεις»), για να αφή­σει αμέ­σως μετά τα πο­λι­τι­κά γλυ­κα­νά­λα­τα και να πε­ρά­σει στο «ψητό»: «Όποιος αγαπά την Ελ­λά­δα, έρ­χε­ται για δια­κο­πές αλλά επεν­δύ­ει και στην Ελ­λά­δα»…

Οι μπίζ­νες γαλ­λι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος

Το γε­γο­νός ότι συ­νο­δεύ­ε­ται από 70 εκ­προ­σώ­πους κο­ρυ­φαί­ων γαλ­λι­κών εται­ρειών, είναι από μόνο του μια από­δει­ξη. Άλ­λω­στε δεν πρό­κει­ται για οποιεσ­δή­πο­τε εται­ρεί­ες αλλά για πραγ­μα­τι­κούς κο­λοσ­σούς, αφού τα­ξί­δε­ψαν στην Αθήνα εκ­πρό­σω­ποι:

  • Των κρα­τι­κών εται­ρειών Electricite de France (EDF) και Gaz de France (GDF), δη­λα­δή της γαλ­λι­κής ΔΕΗ και της γαλ­λι­κής ΔΕΠΑ. Οι δύο εται­ρεί­ες έχουν ήδη επεν­δύ­σει στην πα­ρα­γω­γή ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας από ερ­γο­στά­σια φυ­σι­κού αε­ρί­ου, σε μικτό σχήμα με τα ΕΛ.ΠΕ. και την ΕΛ­ΛΑ­ΚΤΩΡ η πρώτη («ΕLPEDISON») και με την ΤΕΡΝΑ η δεύ­τε­ρη («HΡΩΝ»), όπως επί­σης και στην προ­μή­θεια-εμπο­ρία ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας – η EdF, μέσω της θυ­γα­τρι­κής της Edison, το με­το­χι­κό κε­φά­λαιο της οποί­ας ελέγ­χει σε πο­σο­στό 99,5%. Επι­πλέ­ον η Edison πριν από πε­ρί­που 12 χρό­νια προ­χώ­ρη­σε σε στρα­τη­γι­κή συ­νερ­γα­σία με τη ΔΕΠΑ για τη δρα­στη­ριο­ποί­η­ση στην κα­τα­σκευή και εκ­με­τάλ­λευ­ση αγω­γών φυ­σι­κού αε­ρί­ου. Για τον λόγο αυτόν έχουν συ­στή­σει τη μικτή εται­ρεία Poseidon, μέσω της οποί­ας κα­τέ­χουν τις άδειες και προ­ω­θούν τα σχέ­δια του ελ­λη­νο-ιτα­λι­κού και ελ­λη­νο-βουλ­γα­ρι­κού αγω­γού φυ­σι­κού αε­ρί­ου.
  • Του γαλ­λι­κού κα­τα­σκευα­στι­κού ομί­λου Vinci: Ο γαλ­λι­κός όμι­λος ελέγ­χει το πλειο­ψη­φι­κό πα­κέ­το στη «Γέ­φυ­ρα» που δια­χει­ρί­ζε­ται τη ζεύξη Ρίου – Αντιρ­ρί­ου, κα­τέ­χει το με­γα­λύ­τε­ρο πο­σο­στό στις κοι­νο­πρα­ξί­ες που κα­τα­σκευά­ζουν και θα δια­χει­ρι­στούν την Ολυ­μπία οδό και το τμήμα Μα­λια­κός – Κλει­δί, ενώ εν­δια­φέ­ρε­ται και θα διεκ­δι­κή­σει σειρά έργων που έχουν «πα­γώ­σει» λόγω της πο­λύ­μη­νης πο­λι­τι­κής εμπλο­κής με τους δα­νει­στές και των οξύ­τα­των προ­βλη­μά­των χρη­μα­το­δό­τη­σης που αντι­με­τώ­πι­σε η ελ­λη­νι­κή οι­κο­νο­μία.

Επί­σης, η Vinci Airports (σε συ­νερ­γα­σία με τον όμιλο ΕΛ­ΛΑ­ΚΤΩΡ είχε διεκ­δι­κή­σει τη σύμ­βα­ση πα­ρα­χώ­ρη­σης των 14 πε­ρι­φε­ρεια­κών αε­ρο­δρο­μί­ων στον δια­γω­νι­σμό όπου επι­κρά­τη­σε τε­λι­κά η γερ­μα­νι­κή Fraport) εν­δια­φέ­ρε­ται τόσο για το νέο αε­ρο­δρό­μιο στο Κα­στέ­λι Ηρα­κλεί­ου όσο και για άλλα έργα πα­ρα­χώ­ρη­σης όπως η υπο­θα­λάσ­σια ζεύξη Σα­λα­μί­νας – Πε­ρά­μα­τος.

  • Του κα­τα­σκευα­στι­κού ομί­λου Bouygues, που εν­δια­φέ­ρε­ται για το αε­ρο­δρό­μιο στο Κα­στέ­λι.
  • Των Γαλ­λι­κών Σι­δη­ρο­δρό­μων, που συμ­με­τέ­χουν στο δια­γω­νι­σμό του ΤΑΙ­ΠΕΔ για την πώ­λη­ση του 100% της ΤΡΑΙ­ΝΟ­ΣΕ αλλά και της εται­ρεί­ας τρο­χαί­ου υλι­κού του ΟΣΕ (ROSCO). Εξε­τά­ζει την υπο­βο­λή δε­σμευ­τι­κής προ­σφο­ράς, η οποία όμως προ­ϋ­πο­θέ­τει κά­ποιες δε­σμεύ­σεις και την «αλ­λη­λεγ­γύη» της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης…
  • Της  Alstom, που μαζί με τον όμιλο Κο­πε­λού­ζου διεκ­δι­κεί τη ROSCO.
  • Του ομί­λου Suez, που κα­τέ­χει ήδη το 5,5% της ΕΥΑΘ και εν­δια­φέ­ρε­ται για την «ελ­λη­νι­κή αγορά δια­χεί­ρι­σης υδά­των και απορ­ριμ­μά­των»…

Με την εξαί­ρε­ση του κα­τα­σκευα­στι­κού κλά­δου, που απο­τε­λεί το success story της γαλ­λι­κής επι­χει­ρη­μα­τι­κής πα­ρου­σί­ας στην Ελ­λά­δα, και την ενέρ­γεια όπου η γαλ­λι­κή επι­χει­ρη­μα­τι­κή πα­ρου­σία επι­μέ­νει, σε όλες τις άλλες πε­ρι­πτώ­σεις η γαλ­λι­κή οι­κο­νο­μι­κή ει­σβο­λή υπέ­στη «Βα­τερ­λό»: Στον τρα­πε­ζι­κό χώρο, η Credit Agricole και η Societe General εγκα­τέ­λει­ψαν με ζη­μί­ες τις επεν­δύ­σεις τους στην Ελ­λά­δα, ενώ το ίδιο συ­νέ­βη και με την Carrefour. Γρή­γο­ρα εγκα­τέ­λει­ψε την Ελ­λά­δα και η αλυ­σί­δα βι­βλιο­πω­λεί­ων και ψυ­χα­γω­γί­ας Fnac, ενώ η εται­ρεία τρο­φί­μων Danone, που ει­σήλ­θε με κοινό επι­χει­ρη­μα­τι­κό σχήμα με τη ΔΕΛΤΑ, συ­νε­χί­ζει μόνη της. Τέλος, από τα σα­ρά­ντα κύ­μα­τα» πέ­ρα­σε και η εξα­γο­ρά της τσι­με­ντο­βιο­μη­χα­νί­ας ΑΓΕΤ Ηρα­κλής από τον Όμιλο Lafarge. Η μο­νά­δα στη Χαλ­κί­δα έκλει­σε, ο όμι­λος έκανε «οι­κο­νο­μί­ες κλί­μα­κας» (με­τε­γκα­τά­στα­ση σε μι­κρό­τε­ρα γρα­φεία, πώ­λη­ση ακί­νη­της πε­ριου­σί­ας, πρό­γραμ­μα «λει­τουρ­γι­κής ανα­διάρ­θρω­σης» κ.λπ.), προσ­δο­κώ­ντας την επά­νο­δο στα κέρδη στα τέλη του 2015.

Τώρα, στην προ­ο­πτι­κή πο­λι­τι­κής και οι­κο­νο­μι­κής επα­να­στα­θε­ρο­ποί­η­σης με την υλο­ποί­η­σης του τρί­του μνη­μο­νί­ου, το γαλ­λι­κό επι­χει­ρη­μα­τι­κό εν­δια­φέ­ρον ανα­νε­ώ­νε­ται. Και καθώς η υλο­ποί­η­ση του μνη­μο­νί­ου επί­κει­ται, με την επί­σκε­ψη Ολάντ δί­νε­ται η δυ­να­τό­τη­τα να συ­ζη­τη­θούν σε υψηλό επί­πε­δο τα προ­βλή­μα­τα χρη­μα­το­δό­τη­σης -και όχι μόνο- που αντι­με­τω­πί­ζουν οι γαλ­λι­κές εται­ρεί­ες που επι­χει­ρούν ή που εν­δια­φέ­ρο­νται να επι­χει­ρή­σουν στην Ελ­λά­δα. Και να ζη­τη­θεί η «δια­κρι­τι­κή» στή­ρι­ξη της ελ­λη­νι­κής κυ­βέρ­νη­σης στους γαλ­λι­κούς επι­χει­ρη­μα­τι­κούς «στό­χους»…

Οι άλλες «δου­λειές»…

Ένα­ντι αυτού, ο Γάλ­λος πρό­ε­δρος δη­λώ­νει πρό­θυ­μος να στη­ρί­ξει την ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση σε δύο θέ­μα­τα: Την ελά­φρυν­ση του χρέ­ους και το ζή­τη­μα των προ­σφύ­γων. Ωστό­σο, είναι τα δύο θέ­μα­τα στα οποία η δυ­να­τό­τη­τα της Γαλ­λί­ας να επη­ρε­ά­σει τις απο­φά­σεις είναι μάλ­λον μικρή. Όσον αφορά το χρέος, για την όποια ρύθ­μι­ση είναι γνω­στό ότι θα συ­γκρου­στούν, θα δια­πραγ­μα­τευ­τούν και θα συμ­φω­νή­σουν τα δύο «με­γα­θή­ρια», το ΔΝΤ και η Γερ­μα­νία – η Γαλ­λία, ακόμη και αν είναι ει­λι­κρι­νής ως προς τις προ­θέ­σεις της, θα παί­ξει δευ­τε­ρεύ­ο­ντα ρόλο. Όσον δε αφορά το ζή­τη­μα των προ­σφύ­γων, επί­σης η Γαλ­λία έχει δευ­τε­ρεύ­ο­ντα ρόλο στον κα­θο­ρι­σμό της ευ­ρω­παϊ­κής πο­λι­τι­κής, αφού ξανά η Γερ­μα­νία (με όλους τους κε­ντρο­ευ­ρω­παϊ­κούς συμ­μά­χους της) και ύστε­ρα η Μ. Βρε­τα­νία έχουν σαφώς πιο βα­ρύ­νο­ντα ρόλο.

Όμως οι άλλες «δου­λειές» του κ. Τσί­πρα με τον κ. Ολάντ δεν πε­ριο­ρί­ζο­νται σε αυτά. Ο πρό­ε­δρος του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ υλο­ποιεί ένα σχέ­διο «υφαρ­πα­γής» από το ΠΑΣΟΚ των σχέ­σε­ων με την ευ­ρω­παϊ­κή σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τία, με βα­σι­κούς «συ­νε­ταί­ρους» τον Φραν­σουά Ολάντ και τον… Μάρ­τιν Σουλτς! Οι οποί­οι έχο­ντας να δια­χει­ρι­στούν μεί­ζο­να πρό­τζεκτ (και ο δεύ­τε­ρος και την επα­νε­κλο­γή του…) επι­θυ­μούν να συ­νερ­γά­ζο­νται στην Ελ­λά­δα με τον κυ­βερ­νη­τι­κό ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ παρά με το πε­ρι­θω­ριο­ποι­η­μέ­νο ΠΑΣΟΚ – παρά τις… δί­καιες δια­μαρ­τυ­ρί­ες της Φώφης Γεν­νη­μα­τά.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s